dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Vật lý 7 (Tiết 9) mien phi,tai lieu Vật lý 7 (Tiết 9) mien phi,bai giang Vật lý 7 (Tiết 9) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/10/2010 4:03:47 PM
Filesize: 0.08 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
4/10/2010
VinaPhong
1
Kiểm tra đầu giờ (5 phút)
1. So sánh độ lớn của ảnh ảo cho bởi gương cầu lồi, gương cầu lõm và gương phẳng.
2. Người quan sát Mặt trời từ Trái đất vào ban ngày mà lại đứng trong bóng nữa tối của Mặt trăng sẽ thấy được hiện tượng gì? Không giải thích.
HẾT GIỜ LÀM BÀI
4/10/2010
VinaPhong
2
Tiết 9: Tổng kết chương 1: Quang học.
I. Tự kiểm tra.
1. Chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi: “Khi nào ta nhìn thấy một vật”.
2. Chọn câu phát biểu đúng trong các câu dưới đây nói về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.
3. Định luật truyền thẳng ánh sáng:
Trong môi trường và ánh sáng truyền theo .
trong suốt
đồng tính
đường thẳng
4. Tia sáng khi gặp gương phẳng thì bị phản xạ lại theo định luật phản xạ ánh sáng:
a. Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với và đường .
b. Góc phản xạ bằng .
tia tới
pháp tuyến tại điểm tới
góc tới
A. Khi vật được chiếu sáng. C. Khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta.
B. Khi vật phát ra ánh sáng. D. Khi có ánh sáng từ mắt ta chiếu vào vật
A. Khi vật được chiếu sáng. C. Khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta.
B. Khi vật phát ra ánh sáng. D. Khi có ánh sáng từ mắt ta chiếu vào vật
A. Ảnh ảo bé hơn vật và ở gần gương hơn vật.
B. Ảnh ảo bằng vật và cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương.
C. Ảnh hứng được trên màn và lớn bằng vật.
D. Ảnh không hứng được trên màn và bé hơn vật.
A. Ảnh ảo bé hơn vật và ở gần gương hơn vật.
B. Ảnh ảo bằng vật và cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương.
C. Ảnh hứng được trên màn và lớn bằng vật.
D. Ảnh không hứng được trên màn và bé hơn vật.
4/10/2010
VinaPhong
3
Tiết 9: Tổng kết chương 1: Quang học.
I. Tự kiểm tra.
5. Ảnh của một vật cho bởi gương phẳng là ảnh gì? Độ lớn của ảnh và khoảng cách từ ảnh đến gương thế nào so với độ lớn của vật và khoảng cách từ vật đến gương?
Ảnh của vật cho bởi gương phẳng là ảnh ảo.
Độ lớn ảnh bằng độ lớn vật.
Khoảng cách từ ảnh đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương.
6. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có những tính chất gì giống và khác gương phẳng?
Giống: Ảnh của vật cho bởi gương phẳng và gương cầu lồi đều là ảnh ảo.
Khác: Ảnh của vật cho bởi gương phẳng bằng với vật còn ảnh của vật cho bởi gương cầu lồi nhỏ hơn vật.
7. Khi vật ở khoảng nào thì gương cầu lõm cho ảnh ảo? Ảnh này lớn hơn hay nhỏ hơn vật?
Khi vật đặt gần gương cầu lõm thì cho ảnh là ảnh ảo.
Ảnh ảo này lớn hơn vật.
4/10/2010
VinaPhong
4
Tiết 9: Tổng kết chương 1: Quang học.
I. Tự kiểm tra.
8. Viết ba câu có nghĩa, trong mỗi câu có bốn cụm từ chọn trong bốn cột dưới đây:
gương cầu lõm hứng được trên màn chắn bé hơn vật ảnh ảo
gương phẳng không hứng được trên màn chắn bằng vật ảnh thật
gương cầu lồi lớn hơn vật
1. Ảnh của vật cho bởi gương cầu lõm là ảnh ảo lớn hơn vật và không hứng được trên màn chắn.
2. Ảnh của vật cho bởi gương phẳng là ảnh ảo bằng vật và không hứng được trên màn chắn.
3. Ảnh của vật cho bởi gương cầu lồi là ảnh ảo nhỏ hơn vật và không hứng được trên màn chắn.
9. Cho một gương phẳng và một gương cầu lồi cùng kích thước. So sánh vùng nhìn thấy của chúng khi đặt mắt ở cùng một vị trí.
Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng.
4/10/2010
VinaPhong
5
Tiết 9: Tổng kết chương 1: Quang học.
I. Tự kiểm tra.
II. Vận dụng.
C1: Có hai điểm sáng S1, S2 đặt trước gương phẳng như hình 9.1.
a. Hãy vẽ ảnh của mỗi điểm sáng tạo bởi gương.
b.Vẽ hai chùm tia tới xuất phát từ S1, S2 và hai chùm tia phản xạ ứng trên gương.
c. Để mắt trong vùng nào sẽ nhìn thấy đồng thời ảnh của cả hai điểm sáng trong gương? Gạch chéo vùng đó.
4/10/2010
VinaPhong
6
Tiết 9: Tổng kết chương 1: Quang học.
I. Tự kiểm tra.
II. Vận dụng.
C2: Một người đứng trước ba cái gương (gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm), cách các gương một khoảng bằng nhau. Quan sát ảnh ảo của mình trong ba gương sẽ thấy chúng có tính chất gì giống nhau, khác nhau?
Giống nhau: Là ảnh ảo, không hứng được trên màn.
Khác nhau: Ảnh trong gương phẳng bằng mình, ảnh trong gương cầu lồi nhỏ hơn mình và ảnh trong gương cầu lõm lơn hơn mình.
4/10/2010
VinaPhong
7
Tiết 9: Tổng kết chương 1: Quang học.
I. Tự kiểm tra.
II. Vận dụng.
C3: Có bốn học sinh đứng ở bốn vị trí quanh một cái tủ đứng trong hình 9.2. Hãy chỉ ra những cặp học sinh có thể nhìn thấy nhau. Đánh dấu  vào bảng sau đây những cặp thấy nhau.
4/10/2010
VinaPhong
8
Tiết 9: Tổng kết chương 1: Quang học.
I. Tự kiểm tra.
II. Vận dụng.
III. Trò chơi ô chử (hình 9.3).
Theo hàng ngang:
1. Vật hắt lại ánh sáng từ vật khác chiếu vào nó (7ô)
2. Vật tự nó phát ra ánh sáng (9ô)
3. Cái mà ta nhìn thấy trong gương phẳng (5ô)
4. Các chấm sáng mà ta nhìn thấy trên trời ban đêm khi không có mây (5ô)
5. Đường thẳng vuông góc với mặt gương (9ô)
6. Chổ không nhận được ánh sáng trên màn chắn (7ô)
7. Dụng cụ để soi ảnh của mình hằng ngày (10ô)
Từ hàng dọc là gì?
ÁNH SÁNG