dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Kiểm tra chương 3 mien phi,tai lieu Kiểm tra chương 3 mien phi,bai giang Kiểm tra chương 3 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/13/2010 3:04:28 PM
Filesize: 0.01 M
Download count: 23
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Bài kiểm tra chương III
I Mục tiêu:
- Qua tiết kiểm tra ôn lại cho học sinh nội dung kiến thức cơ bản của chương.
- Rèn luyện tinh thần tự giác tích cực học tập và tính nghiêm túc thực hiện trong khi làm bài cúng như rèn luyện tính trung thực.
- Qua bài kiểm tra này giúp GV thu được thông tin ngược để có biện pháp điều chỉnh trong những phần sau.
II, Ma trận:
Chủ đề chính
Mức độ cần đạt
Tổng


Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụngTN
TL
TN
TL
TN
TL


Tỉ số giữa hai đoạn thẳng, định lí Ta - let trong tam giac


2
1.02
1.0

Tam giác đồng dạng, Tính chất đường phân giác
3
1.125

1
0.5
1
1.0

1
2.0
6
4.625

ứng dụng của hai tam giác đồng dạng
1
0.375

1
0.5

1
0.5
1
2.0
4
3.375

Tổng
4
1.5

4
2.0
1
1.0
1
0.5
2
4.0
12
9.0

( Tổng điểm có cả 1.0 đ vẽ hình và viết GT, KL)
III. Đề bài:
A. Phần trặc nghiệm (4 điểm ):
( Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời em cho là đúng từ câu 1 đến câu 5)
Câu 1. Biết tỉ số giữa hai đoạn thẩngB và CD bằng CD = 14 cm. Độ dài của AB là:
A. 4 cm B. 5 cm
C. 6 cm D. 7 cm
Câu 2. Trong hình bên, biết PP` // QQ`, x
OP = 4 cm, PQ = 5 cm và P`Q` = 5 cm. Q`
Số đo của đoạn thẳng OP` là: 5
A. cm B. 4,8 cm P`
C. 7,5 cm D. 3 cm O 4 P 6 Q y

Câu 3. Cho tam giác vuông ABC vuông tại A có Ab = 3 cm, BC = 5 cm, AD là tia phân giác của góc BAC (DBC). Thế thì bằng.
A. B. C. D.
Câu 4. Cho tam giác ABC đồng dạng với tam giac MNP theo tỉ số đồng dạng là Khi đó:
A. SABC = 9.SMNP B. SMNP = 3.SABC
C. SABC = 3.SMNP D. SMNP = 9. SABC
Câu 5. Cho tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF theo tỉ số k. biết chu vi của tam giác ABC là 4 m, chu vi của tam giác Dè là 16 m. Khi đó tỉ số k là bao nhiêu?
A. k = B. k = C. k = 2 D. k = 4
Câu 6. Điền dấu x vào ô thích hợp:
Khẳng định
Đúng
Sai

Hai tam giác có hai cặp cạnh tương ứng tỉ lệ thì đồng dạng với nhau.Tỉ số hai đường cao tương ứng của hai tam giac đồng dạng thì bằng bình phương tỉ số đồng dạng.Hai tam giác đồng dạng với nhau thì bằng nhau.Hai tam giác cân có một góc bằng nhau thì đồng dạng.B. Phần tự luận ( 6 điểm ):
Câu 7. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6 cm, AC = 8 cm. Từ B kẻ tia Bx song song với AC (tia Bx thuộc nửa mặt phẳng chứa C, bờ AB). Tia phân giác của